Sportongeval

Bij een sportongeval zijn er 2 mogelijkheden.

 • De Gerechtigde Correspondent (in het vervolg GC genoemd) voert het ongeval rechtstreeks in het E-Kickoff platform in (handleiding: Zie hier) en geeft je het medisch attest dat moet worden ingevuld en ondertekend door de arts + handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds van de speler.
 • Je overhandigt het aangifteformulier en het naar behoren ingevuld en ondertekend medisch attest zo spoedig mogelijk aan de GC voor verdere afhandeling. Deze mogelijkheid wordt hieronder uitgelegd.
 • Vanaf 1 september 2022 zullen enkel nog via E-Kickoff of per e-mail (in geval van problemen) verzonden aangiftes en attesten worden aanvaard. Documenten verstuurd via de post zullen niet meer in aanmerking worden genomen.

PROCEDURE VOOR DE SPELER: Doe ONMIDDELLIJK aangifte van het ongeval!

LEES AANDACHTIG:
 • Vraag een aangifteformulier aan de trainer, afgevaardigde, bestuurslid of download het HIER
 • Laat dit formulier door de behandelende geneesheer goed en volledig invullen, ondertekenen en afstempelen.
  • Let op dat indien kiné nodig geacht wordt dit ook vermeld wordt op de aangifte!
  • Zonder voorafgaande toestemming van aantal beurten kiné, zullen de beurten NIET worden terugbetaald!
 • Er dient een nieuw doktersvoorschrift te worden ingediend indien de beurten kiné worden verlengd (mailen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.) of een kopie van dit voorschrift bezorgen aan uw GC. Er hoeft niet gewacht te worden op de goedkeuring van Voetbal Vlaanderen om de sessies te kunnen starten.
 • Bezorg het aangifteformulier tijdig aan de GC (Danny Coppens).
  • Indien het slachtoffer een eigen persoonlijke hospitalisatieverzekering heeft, mag dit ook op de achterzijde vermeld worden.
  • Het formulier moet binnen de 21 kalenderdagen door de club worden verzonden naar de KBVB - dienst ongevallen, wacht dus niet te lang om dit in te geven.
  • Alle communicatie (ontvangstbevestiging, terugbetalingsbewijs, ...) verloopt via de GC van de club.
 • Vergeet niet een kleefbriefje van het ziekenfonds bij te voegen en te ondertekenen (of handtekening van de ouders indien minderjarig).
 • Meld het tijdstip waarop en de omstandigheden waarin het ongeval gebeurd is aan de GC die dit vervolgens invult op de achterzijde van het formulier.
 • Enkel een onmiddellijke aangifte kan garanderen dat dit document tijdig bij de KBVB aankomt en u kunt genieten van een tussenkomst.
EEN GOEDE AFHANDELING VAN HET DOSSIER IS VEREIST:
 • Laat u genezen verklaren door uw geneesheer via het geneeskundig attest dat u ondertussen van de voetbalbond & GC hebt verkregen. Dit ingevuld attest terug aan de GC bezorgen na invulling van de geneesheer.
 • Pas vanaf de datum van genezing mag u terug voetballen!
 • Bezorg alle facturen samen met een overzicht van de terugbetaling van uw ziekenfonds (voor beiden: Steeds originele kwijtschriften, geen kopijen) aan de GC.
  • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur, een kasticket is niet voldoende.
  • Bezorg enkel originele documenten en facturen mét betalingsbewijs.
  • Geef uw onkosten eerst aan bij uw ziekenfonds, bezorg pas nadien het kwijtschrift van het ziekenfonds aan de  GC.
  • Vraag op het einde een overzichtsstaat van alle terugbetalingen aan uw ziekenfonds.
 • De KBVB (FSF) betaalt gewoonlijk de tegemoetkoming aan onze penningmeester pas uit na enkele maanden.
  • De GC is niet bevoegd voor het uitbetalen van deze tegemoetkoming.
  • De penningmeester zal het geld dan overschrijven op uw rekening
   Er is een forfaitaire kost van xx,x euro en niet alles wordt 100% terugbetaald. Gelieve hiermee rekening te houden.

U kunt de ongevallendienst van de KBVB, het FSF het best vergelijken met de diensten van het Ziekenfonds. U wordt een supplementaire tegemoetkoming aangeboden, nadat het Ziekenfonds reeds is tussengekomen. Verwacht dus geen volledige schadeloosstelling!

WAT JE NOG MOET WETEN:

De verschillende tegemoetkomingen worden gespecifieerd in een bijzonder reglement van het FSF. Deze zijn te talrijk om op te sommen. Algemeen kan men zeggen:

 • Er is steeds een franchise (vrijstelling) van € 11,50 (voor het seizoen 2021-2022).
 • Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt, worden de kosten van de kinesitherapie niet terugbetaald! De gekwetste speler moet dus minstens 15 dagen voetbalonbekwaam zijn!
 • De voetbalbond komt nooit tussen in producten of prestaties zonder RIZIV-code of waarvoor er geen tussenkomst is van het ziekenfonds (o.a. verbanden, huren van krukken, osteopathie, bril, neusmasker, niet terugbetaalbare “medicatie” van de apotheker,…).
 • Het dossier wordt 2 jaar na ontvangst van de aangifte gesloten. Het dossier kan enkel open blijven of heropend worden bij ongevallen die tandproblemen tot gevolg hadden, verwijdering synthesemateriaal of geval van klacht bij gerecht op burgerlijke partijstelling.
 • Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest, komt het FSF echter niet tussen in een later ongeval wanneer de consolidatie van het eerste ongeval niet medisch vastgesteld was op het ogenblik van het volgende ongeval (nieuwe aangifte).

Het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband. Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bvb tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur ...). Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping ... Het Federaal Solidariteitsfonds is geen verzekering. Indien men als speler beter verzekerd wenst te zijn (zoals loonverlies, betaling alle medische kosten, dagvergoeding ...) dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

Een goede raad aan alle spelers: neem altijd een fotoafdruk voor uw persoonlijk dossier van alle documenten die u aan de clubsecretaris overhandigt. Dit om alle onnodige discussies te vermijden.

Meer uitleg vindt u hier bij de FAQ's van Voetbal Vlaanderen.

LOCATIE: De Tramzate 6 9550 Herzele
TEL.: 0477 28 87 33