Privacyverklaring V.C. Herzele - Ressegem

Algemeen

Bij VC Herzele-Ressegem hechten we veel waarde aan uw privacy. We zijn toegewijd aan het beschermen en verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation - GDPR).

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Over ons

Deze privacyverklaring gaat uit van VC Herzele-Ressegem, een VZW met ondernemingsnummer 0417.636.864 en stamnummer 08652, gevestigd te Herzele, De Tramzate 6.

Onze contactpersoon inzake gegevensverwerking is Paul Boelaert. U kan Paul bereiken via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of 0479/38.51.40.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor volgende doeleinden:

 • Om u te kunnen laten deelnemen aan onze activiteiten.
 • Voor de afhandeling van uw betaling.
 • Voor het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven.
 • Om subsidiëring door de overheid te bekomen.
 • Om u te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienst als voetbalclub uit te voeren.

De verwerking vindt plaats op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van uw toestemming.
 • Uit noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst.µ
 • Uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Om uw belangen of deze van een andere persoon te beschermen.
 • Voor de vervulling van een opdracht van algemeen belang.
 • Uit noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Met het oog op de hierboven vermelde doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw volledige naam
 • Uw geboortedatum en -plaats
 • Uw identiteitskaartnummer en rijksregisternummer
 • Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en adres)
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw mutualiteit
 • Persoonlijke kenmerken (grootte, gewicht, kledingmaten, etc.)
 • Medische gegevens die verband houden met blessures die ontstaan zijn tijdens de sportieve activiteiten van onze club.
Bewaarperiode

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doelstellingen, kunnen wij persoonsgegevens delen met derde partijen. Deze partijen zullen de nodige maatregelen nemen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit commercialiseren naar derden toe.

Op grond van dwingende wetgeving of een gerechtelijk bevel kunnen wij verplicht worden om persoonsgegevens te delen.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging te voorkomen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Uw rechten

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die over u bewaard worden gratis in te zien. Daarnaast heeft u het recht op overdracht. Dit impliceert dat wij, op uw verzoek, uw gegevens overdragen naar uzelf of naar een andere partij.

Indien u van mening bent dat de bewaarde persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze onmiddellijk te laten corrigeren of aanvullen. U heeft eveneens het recht om uw gegevens te laten verwijderen.

Elke betrokkene mag op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u steeds onze contactpersoon contacteren. Bij ontvangst van uw aanvraag kunnen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren.

Klachten

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact met ons opnemen via onze contactpersoon.

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren, hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze klacht indienen per post of via de website.

Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

 

LOCATIE: De Tramzate 6 9550 Herzele
TEL.: 0477 28 87 33